TIN HOẠT ĐỘNG

Phân bón tốt nhất - Phân bón hiệu Con Lười bón cho lúa Đài Thơm Tám tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Bông lúa to như đuôi chồn, nu bông, hạt đóng nhặt, bông trỗ đồng đều, bộ lá đài thẳng đứng, màu xanh sáng, sạch sâu bệnh hại.