TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 03/11/2022, Công ty Mùa Vàng tiếp tục giao phân bón hiệu Con Lười cho bà con trồng lúa xã Vị Tân, huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang kịp thời vụ

Phân Lười tới tỉnh Hậu Giang

Nông dân khấp khởi tới mang phân về

Thuyền ghe nhộn nhịp thôn quê

 Mang niềm tin đến với nghề nhà Nông!