TIN HOẠT ĐỘNG

Báo cáo kết quả trình diễn phân bón Con Lười tỉnh Quảng Nam

Bón phân viên nén NPK bón vãi nhả chậm, hạn chế được rửa trôi, giúp cây trồng đẻ nhánh khỏe, sinh trưởng phát triển cân đối. 

 

 

 

Bón phân viên nén NPK bón vãi nhả chậm, hạn chế được rửa trôi, giúp cây trồng đẻ nhánh khỏe, sinh trưởng phát triển cân đối.

 

 

 

Phân viên nén mùa vàng