TIN HOẠT ĐỘNG

Rice field using the Con Luoi fertilizer type F22 of Mr. Nam Dang in Long Thanh commune, Thu Thua district, Long An province

Beautiful paddy field, less pests and diseases, the green flag, thick leaves, upright.

10ha Lúa OM5451 bón phân hiệu Con Lười F22 của nhà anh Út Việt ở Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Bông Lúa bón phân hiệu Con Lười chín vàng óng mà lá đài vẫn còn xanh, lá thẳng đứng, sạch sâu bệnh hại.

So sánh Lúa bón phân CNSH Hiệu Con Lười và Lúa đối chứng tại mô hình ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Lúa bón phân hiệu Con Lười có bộ rễ phát triển mạnh, thân cây to mập, bông đòng to, khả năng đóng nhặt hạt cao hơn lúa đối chứng.