TIN HOẠT ĐỘNG

CHỨNG NHẬN " ISO 9001:2008" VÀ DẤU HỢP QUY

Công ty Cổ phần phân bón Mùa Vàng được tổ chức chứng nhận IQC đánh giá phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được sử dụng dấu hợp quy

            

Xem tiếp...

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU "CON "LƯỜI"

Ngày 25/03/2015 Bộ Khoa Học Công Nghệ, Cục Sở Hữu Trí Tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu " Con Lười" cho Công ty Cổ phần Phân bón Mùa Vàng.

Xem tiếp...