TIN HOẠT ĐỘNG

PHÂN CON LƯỜI BÓN BẰNG MÁY TRÊN ĐỒNG RUỘNG

Phân Con Lười - bón bằng máy- bón một lần duy nhất cho cả vụ

PHÂN CON LƯỜI - PHÂN NPK NHẢ CHẬM SỬ DỤNG MÁY BÓN PHÂN RẤT HIỆU QUẢ

Phân Con Lười bón bằng máy chỉ cần 5-7 phút là bón xong 1 sào bắc bộ tiết kiệm công lao động chỉ cần bón một lần cho cả vụ mà tăng được năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN CON LƯỜI BÓN BẰNG MÁY TẠI TRÂU QUỲ GIA LÂM HÀ NỘI

Phân Con Lười với kích thước 0,2 gram bón bằng máy rất hiệu quả chỉ hết 5-7 phút/1 sào bắc bộ