TIN HOẠT ĐỘNG

MÔ HÌNH PHÂN CON LƯỜI TẠI XÃ TÂY NINH HUYỆN TIỀN HẢI TỈNH THÁI BÌNH

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hạnh: " Bón Phân Con Lười chỉ cần bón một lần duy nhất cho cả vụ mà không cần bón thêm bất cứ loại phân nào mà cây lúa vẫn sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất vượt trội.