TIN HOẠT ĐỘNG

Ruộng lúa bón Phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười của nhà anh Út Hồng ở Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp được ghi hình ngày 13/09/2020:

Còn 2 ngày nữa là anh Út tiến hành thu hoạch, bông thóc to như đuôi chồn, hạt chắc mẩy tới cậy. Bộ lá đài vẫn cón xanh, sạch sâu bệnh hại đây là minh chứng cho sự cung cấp dinh dưỡng dồi dào từ đầu vụ đến cuối vụ của phân bón hiệu Con Lười cho cây Lúa - là cơ sở tạo nên năng suất và chất lượng thóc gạo cao.