TIN HOẠT ĐỘNG

Lúa bón phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười vụ 3 năm 2020 tại Cần Thơ.

Bông lúa chín vàng óng, lá đài còn xanh, bộ lá sạch sâu bệnh, cứng cây, giảm đổ ngã.