TIN HOẠT ĐỘNG

Vua Lười về thăm 10ha lúa bón Phân hiệu Con Lười nhà anh Trung ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Tuần qua, Vua Lười trực tiếp về thăm 10ha lúa bón Phân hiệu Con Lười nhà anh Trung ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang: Anh Trung cho biết bón phân này giảm 2 lần xịt thuốc, bông sáng quả mẩy và cứng cây nên hạn chế đổ ngã giúp bảo vệ thành quả cho gia đình anh.